Website-Icon Thời báo Việt Đức

München đơn giản hóa hệ thống vé tàu

Theo kế hoạch của München, hệ thống vế tàu mới sẽ được chia thành 8 nhóm vé khác nhau.

Ảnh minh họa: nguồn https://pixabay.com

Đây là kết quả hơn một năm thảo luận của các thành viên hiệp hội vận tải München. Những thay đổi được bắt đầu thực hiện từ tháng 12.2018.

Hệ thống giá của München (MVV) hiện tại được phân chia thành ba phần.

1.Vé đơn và vé dập tính theo khu vực.

2. Vé tính theo vòng tròn: có 16 vòng tròn được phân chia trong bảng MVV.

3. Vé ngày, vé IsarCard, vé cho người lớn tuổi phân chia theo khu vực trong và ngoài München.

Ba mô hình thanh toán hiện tại sẽ được thống nhất lại với nhau. Đến 2018, MVV sẽ đưa ra cơ cấu giá mới. Đến lúc đấy, khách du lịch vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn loại vé cho mình.

Phương Thảo

Die mobile Version verlassen