Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tiền con bổ sung: Ai có thể xin được và cách thức xin?

TBVĐ- Khủng hoảng do dịch bệnh, khiến nhiều gia đình mất phần lớn thu nhập bởi những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh hoặc phải làm việc ngắn hạn. Khi thu nhập bị ảnh hưởng cha, mẹ nuôi con có quyền, đệ đơn xin thêm phụ cấp nuôi con cùng một số những chế độ khác. Với tiền con bổ sung, Bộ Gia đình Liên bang, muốn hạn chế việc các gia đình có thu nhập thấp, phải sống nhờ trợ cấp thất nghiệp loại 2, để đảm bảo mức sống tối thiểu, tạo cơ hội công bằng cho trẻ em tham gia vào hoạt động xã hội.

Hải Nam