Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Hiểu Rõ về Thời Hạn Thông Báo Nghỉ Việc Khi Làm Việc ở Đức

Ảnh minh họa: pixabay.com

Trong luật lao động Đức, thời hạn thông báo nghỉ việc được quy định rõ ràng trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, nếu hợp đồng lao động của bạn không có quy định cụ thể hoặc tham chiếu đến luật, thì áp dụng thời hạn theo Bộ Luật Dân Sự (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) của Đức, Điều 622. Điều này bảo vệ quyền lợi của cả người lao động và nhà tuyển dụng.

Bộ Luật Dân Sự (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) của Đức, Điều 622: Thời hạn thông báo nghỉ việc trong quan hệ lao động

 1. Quan hệ lao động của công nhân hoặc nhân viên (người lao động) có thể được chấm dứt với thời hạn thông báo bốn tuần vào ngày 15 hoặc cuối tháng.

 2. Đối với thông báo nghỉ việc từ phía nhà tuyển dụng, thời hạn thông báo là:

  • Một tháng vào cuối tháng nếu quan hệ lao động kéo dài hai năm,
  • Hai tháng vào cuối tháng nếu quan hệ lao động kéo dài năm năm,
  • Ba tháng vào cuối tháng nếu quan hệ lao động kéo dài tám năm,
  • Bốn tháng vào cuối tháng nếu quan hệ lao động kéo dài mười năm,
  • Năm tháng vào cuối tháng nếu quan hệ lao động kéo dài mười hai năm,
  • Sáu tháng vào cuối tháng nếu quan hệ lao động kéo dài mười lăm năm,
  • Bảy tháng vào cuối tháng nếu quan hệ lao động kéo dài hai mươi năm.
 3. Trong thời gian thử việc đã thỏa thuận, tối đa là sáu tháng, quan hệ lao động có thể được chấm dứt với thời hạn thông báo hai tuần.

 4. Các điều khoản khác với Điều 1 đến 3 có thể được thỏa thuận thông qua hợp đồng tập thể. Trong phạm vi áp dụng của hợp đồng tập thể như vậy, các điều khoản khác của hợp đồng tập thể được áp dụng giữa nhà tuyển dụng và người lao động không thuộc hợp đồng tập thể nếu việc áp dụng chúng được thỏa thuận giữa họ.

 5. Hợp đồng cá nhân chỉ có thể thỏa thuận thời hạn thông báo ngắn hơn so với quy định tại Điều 1 trong trường hợp:

  • Người lao động được tuyển dụng làm việc tạm thời; điều này không áp dụng nếu quan hệ lao động tiếp tục sau ba tháng,
  • Nhà tuyển dụng thường không tuyển dụng quá 20 nhân viên, không tính những người đang được đào tạo nghề và thời hạn thông báo không dưới bốn tuần.

HN