Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tìm người làm bếp chính và phụ bếp tháng 5.2021

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'TÌM NGƯỜI LÀM BẾP CHÍNH VÀ PHỤ BẾP Chúng tôi cần người làm bếp chính và phụ bếp tại Tây Đức gần München. Chế độ™ đãi ngộ hợp lý, thu nhập theo thỏa thuận, đảm bảo việc làm ổn đáịnh ngay cả trong thời gian dịch bệnh. Liên hệ anh Tuấn: 0172 1556 888'