Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Từ 1.12.2023 Xóa Google Xóa Tài Khoản Không Hoạt Động

Ảnh minh họa: Bảo Quốc

Nếu không hoạt động trong 2 năm, tài khoản và dữ liệu liên quan có thể bị xóa. Google sẽ gửi thông báo qua email hoặc email khôi phục (nếu có) trước khi thực hiện việc này. Chính sách này sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm 2023.

Tài khoản Google sẽ được xem là không hoạt động nếu không có bất kỳ hoạt động nào trong vòng 2 năm. Theo chính sách của Google, công ty có quyền xóa bỏ những tài khoản này cùng với tất cả hoạt động và dữ liệu liên quan nếu người dùng không thực hiện bất kỳ hành động nào trên các dịch vụ của Google trong thời gian ít nhất là 2 năm.

Điều này áp dụng cho Tài khoản Google cá nhân, nhưng không áp dụng cho các tài khoản được thiết lập thông qua tổ chức, trường học, hay cơ quan.

Google cũng giữ quyền xóa dữ liệu trong các sản phẩm cụ thể nếu không có hoạt động trong sản phẩm đó trong ít nhất 2 năm. Thời gian không hoạt động này được xác định dựa trên chính sách của từng sản phẩm.

Cách Google Xác Định Trạng Thái Hoạt Động

Một Tài khoản Google được coi là đang hoạt động nếu có các hành động như:

  • Đọc hoặc gửi email
  • Sử dụng Google Drive
  • Xem video trên YouTube
  • Chia sẻ ảnh
  • Tải ứng dụng
  • Sử dụng Google Tìm kiếm
  • Sử dụng tính năng Đăng nhập bằng Google

Hoạt động được theo dõi theo tài khoản chứ không phải thiết bị, và có thể thực hiện trên bất kỳ nền tảng nào bạn đăng nhập.

Theo Google