Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại Đức là ngày lễ ở Berlin và Mecklenburg-Vorpommern

Ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày kỷ niệm quan trọng trên toàn thế giới, được tổ chức vào ngày 8/3 hàng năm để tôn vinh các đóng góp của phụ nữ đối với xã hội và còn nhắc nhở về tình trạng bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực khác nhau.

Ngày này cũng là dịp để nhìn lại những thành tựu và thách thức trong việc bảo vệ quyền lợi và đòi hỏi sự công bằng cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Ở Đức, ngày 8/3 đã được công nhận là ngày lễ chính thức tại Berlin từ năm 2019 và năm nay ngày này cũng là ngày lễ đầu tiên ở bang Mecklenburg-Vorpommern.  

Chủ đề của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay là ” Tất cả vì sự bình đẳng” (tiếng Đức: “Alle für Gleichberechtigung”), một thông điệp về sự cần thiết phải giành được sự công bằng giới trong các lĩnh vực khác nhau như bình đẳng về mức lương, quyền sở hữu, khả năng tiếp cận giáo dục và sự phát triển kinh tế. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền lợi của phụ nữ và khẳng định rằng mỗi cá nhân đều có trách nhiệm hỗ trợ và thúc đẩy sự bình đẳng giới.

Nam Phong