Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thành ngữ “mit allen Wassern gewaschen sein”

15/12/2016 0

Thành ngữ: “mit allen Wassern gewaschen sein” Nghĩa tiếng Đức: clever, schlau, erfahren, Ahnung haben Nghĩa tiếng Việt: sành sỏi, khôn ngoan lõi đời, kinh nghiệm đầy mình Thành ngữ này được sử dụng rất […]

Thành ngữ “Einen Vogel haben”

14/12/2016 0

Thành ngữ “Einen Vogel haben” Nghĩa tiếng Đức: verrückt sein, wahnsinnig sein, nicht ganz bei Verstand sein, spinnen Hast du einen Vogel? = Wo hast du nur deinen Kopf? = Spinnst du? = Bist du […]

1 2 3 4